Regulamin

Regulamin Halko! tu glina

Zawartość Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w serwisie Halko! tu glina.
 2. Niniejszy Regulamin nie reguluje usług świadczonych poza Serwisem, w szczególności zakupów dokonywanych w Halko! tu glina.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Halko! tu glina Katarzyna Toporska NIP 5342352153
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 5. Niektóre Usługi wymagają potwierdzenia przez Użytkownika akceptacji Regulaminu. 

Definicje

 1. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. HalkoProdukty – produkty Halko! tu glina dostępne w Serwisie. Produkty niedostępne w Serwisie, w tym produkty wykonywane na specjalne zamówienie, nie są objęte niniejszym Regulaminem;
  2. Halko! tu glina / Halko! – Katarzyna Toporska w zakresie swojej działalności artystycznej;
  3. Płatność – dokonanie płatności kwoty wskazanej w Zamówieniu składającej się z kwoty za HalkoProdukt oraz kosztów dostawy w wybrany podczas składania Zamówienia sposób;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin Halko! tu glina;
  5. Serwis – serwis internetowy Halko! tu glina dostępny pod adresem www.halkotuglina.com wraz z wszystkimi podstronami;
  6. Usługa / Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowane niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  7. Użytkownik – każda osoba, która wchodzi do Serwisu.

Usługi Serwisu

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
  1. Informacje Halko;
  2. Konto Halko;
  3. Sklep internetowy;
  4. Formularz kontaktowy;
  5. Newsletter;
  6. Opinie;
  7. Wtyczki do social media;
  8. Linki.
 2. Usługi są świadczone bezpłatnie. Korzystanie z Serwisu wymaga aktywnego połączenia internetowego, które zapewnia Użytkownik. Użytkownik może ponosić koszty związane z dostarczaniem mu usługi Internetu przez wybranego przez siebie operatora telekomunikacyjnego. 
 3. Składanie Zamówień wymaga dokonania Płatności za nabywane Halko! Produkty. Usługi płatności świadczone przez pośredników płatności lub banki mogą być świadczone odpłatnie na rzecz pośredników lub banków, zgodnie z regulaminami tych podmiotów. Halko! tu glina nie pobiera żadnych dodatkowych opłat związanych z dokonywaniem Płatności. 

Informacje Halko

 1. Informacje Halko to treści dostarczane Użytkownikom w Serwisie., Mogą to być informacje o Halko! tu glina (zakładka O mnie), o HalkoProduktach (np. Zakładka Portfolio, oferty HalkoProduktów, aktualnościach, eventach lub innych wydarzeniach Halko! lub o których Halko! chce informować swoich Użytkowników. Halko! może też informować zaprzyjaźnionych markach, firmach, ich produktach lub wydarzeniach. 
 2. Informacje Halko! zawierają informacje handlowe i marketingowe o Halko! tu glina oraz osobach i podmiotach powiązanych, zaprzyjaźnionych lub kontrahentach. 
 3. Użytkownik rozpoczyna korzystać z Informacji Halko! w momencie wejścia na jakąkolwiek stronę Serwisu oraz kończy z nich korzystać w momencie zamknięcia ostatniej otwartej strony, podstrony Serwisu.

Sklep internetowy

 1. Sklep internetowy umożliwia składanie Zamówień na HalkoProdukty dostępne w Serwisie oraz dokonanie Płatności.
 2. Składanie Zamówień jest możliwe dla Użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. Zakładanie Konta nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 3. Aby złożyć Zamówienie, należy wybrać HalkoProdukt, dodać go do Koszyka, a następnie uzupełnić dane Zamówienia oraz dokonać Płatności.
 4. Do złożenia Zamówienia Użytkownik jest obowiązany podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne informacje poprzez wykorzystanie pola “Uwagi”, wybrać sposób dostawy oraz zaakceptować Regulaminu, potwierdzić Zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę” oraz dokonać Płatności.
 5. Jeżeli Użytkownik posiada kod rabatowy, jest obowiązany wpisać jego numer podczas składania Zamówienia w odpowiedniej rubryce. Brak wpisania kodu rabatowego w odpowiednim miejscu formularza Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z kodu podczas tego Zamówienia. 
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych wskazanych w Zamówieniu. Jeżeli Użytkownik poda nieprawidłowe dane i z tej przyczyny nie odbierze przesyłki lub nastąpią inne konsekwencje jego omyłki. Użytkownik zostanie obciążony powstałymi w ten sposób kosztami.
 7. Jeżeli Zamówienie składa Użytkownik zalogowany do Konta, Serwis automatycznie uzupełni dane niezbędne do Zamówienia danymi zawartymi na Koncie. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik może odpowiednio zmienić automatycznie uzupełnione dane. 
 8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany w Zamówieniu adres e-mail.
 9. Umowa sprzedaży zamówionych HalkoProduktów jest zawierana w momencie potwierdzenia drogą e-mail przez Halko! o zmianie statusu Zamówienia na “W trakcie realizacji”.
 10. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej na odległość.
 11. Korzystanie ze Sklepu internetowego rozpoczyna się w momencie składania Zamówienia oraz kończy się w momencie kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 12. Płatności dokonywane są wyłącznie w formie bezgotówkowej wskazanej w Serwisie.
 13. Płatności dokonywane są poprzez samodzielne dokonanie przelewu internetowego na wskazany w Zamówieniu rachunek bankowy Halko!, bądź poprzez bramkę internetową obsługiwaną przez ING Bank Śląski.
 14. Dokonanie przelewu jest czynnością Użytkownika dokonywaną poza Serwisem w niezależny, wybrany przez siebie sposób.
 15. Płatność uznana jest za dokonaną w czasie jej zaksięgowania na rachunku bankowym Halko!, faktura jest doręczana Kupującemu drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu zamówień.
 16. Brak zaksięgowania Płatności na rachunku bankowym Halko! w ciągu 78 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) od złożenia Zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży na zamówione HalkoProdukty.
 17. W przypadku, gdy Płatność nie zostanie zaksięgowana w czasie, o którym mowa powyżej, złożone Zamówienie jest anulowane. 
 18. Po anulowaniu Zamówienia Użytkownik chcący nabyć dane HalkoProdukty musi złożyć Zamówienie ponownie.
 19. Halko! Zastrzega sobie możliwość odrzucenia Zamówienia lub usunięcia Konta Użytkownika, którego Zamówienia zostały anulowane z powodu nieuiszczenia Płatności co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca kalendarzowego. 

Konto Halko

 1. Konto Halko może założyć każdy Użytkownik.
 2. Konto Halko służy do szybszego składania Zamówień oraz dostępu do informacji o zrealizowanych Zamówieniach. 
 3. Jeżeli Użytkownik uzupełni na Koncie informacje o swoje dane telekontaktowe oraz adresy zamieszkania i wysyłki, wówczas przy składaniu Zamówienia Serwis automatycznie uzupełni odpowiednie pola Zamówienia. 
 4. Historia skutecznie złożonych Zamówień jest dostępna na Koncie przez okres 3 miesięcy. W późniejszym czasie informacje te mogą być nadal dostępne, lecz Serwis nie gwarantuje dalszej dostępności i nie obejmuje jej zakresem świadczonej Usługi Konta. 
 5. W celu rejestracji Konta Halko należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający następujące dane:
  1. nazwa użytkownika;
  2. adres e-mail.
 6. Rejestracja Konta wymaga akceptacji Regulaminu.
 7. Przy rejestracji Konta każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności dostarczaną w procesie rejestracji Konta jako aktywny link. 
 8. W procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do ustanowienia hasła. 
 9. Hasło do Konta powinno być poufne, tj. znane wyłącznie Użytkownikowi, złożone z co najmniej 10 znaków oraz zawierać małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne.
 10. Hasło powinno być zmieniane przez Użytkownika nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz każdorazowo, gdy Użytkownik wie lub podejrzewa, że mogło utracić swoją poufność, tj. mogło zostać poznane przez inną osobę.
 11. Serwis nie wymusza na Użytkowniku złożoności hasła oraz częstotliwości jego zmieniania. Użytkownik jest obowiązany sam dokonywać tych czynności. 
 12. Dane podane przy rejestracji Konta muszą być prawdziwe, a podany przez Użytkownika adres e-mail być w posiadaniu tego Użytkownika. Zabronione jest stosowanie adresu e-mail innej osoby niż Użytkownik rejestrujący Konto lub adresu e-mail, którego Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać do swoich celów prywatnych. 
 13. Rozpoczęcie korzystania z Konta Halko następuje w momencie rozpoczęcia rejestracji Konta oraz kończy się w momencie usunięcia Konta.
 14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto. W tym celu Użytkownik powinien skierować taką dyspozycję drogą e-mail na adres: kontakt@halkotuglina.com lub za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 15. Halko! może usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. zakończenia świadczenia Usługi, wówczas Halko! informuje z wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu;
  2.  nastąpienia zdarzenia uniemożliwiającego Halko! dalsze świadczenie Usługi, które to zdarzenie nie było i nie mogło być przewidziane przez Halko!;
  3. w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy umożliwia wysyłkę wiadomości elektronicznej bezpośrednio z Serwisu.
 2. Poprzez Formularz kontaktowy Użytkownik może kontaktować się z Halko! w sprawach związanych z Serwisem, HalkoProduktami lub marką Halko! tu glina.
 3. Halko! udziela odpowiedzi drogą e-mail na wskazany przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym adres e-mail lub drogą telefoniczną, zgodnie z preferencjami Użytkownika lub charakterem sprawy.
 4. Halko! nie przyjmuję Zamówień poprzez Formularz kontaktowy. Składanie Zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez Sklep internetowy.
 5. Korzystanie z Formularza kontaktowego następuje wyłącznie w momencie kliknięcia przycisku wysyłki wiadomości. 

Newsletter

 1. Newsletter jest dostępny wyłącznie dla Subskrybentów Halko!
 2. Aby zostać Subskrybentem Halko!, należy wypełnić formularz subskrypcji / zapisu na Newsletter dostępny w Serwisie zawierający adres e-mail, na który Usługa ma być świadczona.
 3. Subskrybent jest obowiązany podać adres e-mail będący w jego swobodnym posiadaniu i który może wykorzystywać do celów prywatnych. Posługiwanie się adresem e-mail innej osoby lub adresem, którego Subskrybent nie może wykorzystywać do celów prywatnych, jest zakazane.
 4. Newsletter jest świadczony cyklicznie na podany w formularzu subskrypcji adres e-mail.
 5. Newsletter zawiera informacje o Halko! tu glina, HalkoProduktach, wydarzeniach i eventach organizowanych przez Halko!, w których Halko! bierze udział, informacje dotyczące ceramiki lub tematów pokrewnych, jak również informacje o artystach, osobach i podmiotach powiązanych z Halko! lub ceramiką.
 6. Subskrypcja Newslettera stanowi zamówienie informacji handlowych dostarczanych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Newslettera następuje w momencie uzupełnienia formularza subskrypcji / zapisu na Newsletter.
 8. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newslettera, składając wniosek o usunięcie subskrypcji na adres e-mail: kontakt@halkotuglina.com.
 9. Halko! może zaprzestać świadczenia Usługi Newslettera po uprzednim poinformowaniu o tym Subskrybentów.

Opinie

 1. W Serwisie są zamieszczane Opinie. 
 2. Opinie mogą dotyczyć Halko!, Serwisu lub HalkoProduktów.
 3. Opinie mogą być wysyłane do Halko! Dowolną ścieżką komunikacji, np. z użyciem Formularza kontaktowego, w Social media Halko!, na adres e-mail.
 4. Halko! Publikuje wybrane Opinie.  
 5. Ze względu na ochronę danych osobowych Opinie są zamieszczane bez publikacji imienia i nazwiska lub innych danych wskazujących na osobę jej udzielającą.
 6. Opinie nie mogą zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej ani naruszających innych praw osób trzecich. 
 7. Użytkownicy mogą zapoznać się z publikowanymi Opiniami za pomocą Serwisu w dowolnym czasie.

Wtyczki do social media Halko

 1. Halko! Jest obecna w social media, m.in. na Instagramie, TikToku, Facebooku. 
 2. Social media są usługami świadczonymi przez dostawców portali społecznościowych. Halko! jest wyłącznie użytkownikiem portali zgodnie z ich regulaminami.
 3. W Serwisie znajdują się wtyczki do fanpage, kanałów Halko! w wybranych social media, które umożliwiają bezpośrednie przekierowanie Użytkownika z Serwisu do social media Halko!.
 4. Halko! wyłącznie udostępnia wtyczki w Serwisie. Działanie wtyczek odbywa się na zasadach określonych przez dany portal społecznościowy. Każdy Użytkownik korzystający z social media powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego portalu. 
 5. W najdalej idącym zakresie Halko! nie odpowiada za działanie wtyczek do portali społecznościowych.

Linki zewnętrzne

 1. Halko! może zamieszczać w Serwisie linki do zewnętrznych źródeł elektronicznych, np. do innych stron internetowych, social media innych osób, do artykułów prasowych. 
 2. Linki zewnętrzne są zamieszczane w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. 
 3. Halko! stara się weryfikować wiarygodność linków oraz materiałów pod nimi zawartych. Jednak Halko! nie przeprowadza weryfikacji technicznej, ponadto zawartość treści dostępnych pod danym linkiem może się zmieniać. Z tego powodu Halko! nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane pod linkami zewnętrznymi w najdalej możliwym zakresie dopuszczalnym prawem. 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu i Usług

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać:
  1. dostęp do urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej wskazanej poniżej i otwieranie stron www;
  2. aktywny dostęp do sieci Internet;
  3. zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. W celu skorzystania z Usług Konta lub Newslettera Użytkownik musi posiadać również aktywny adres poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik musi posiadać również aktywny adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, mieć możliwość zrealizowania przelewu bankowego oraz dysponować adresem do doręczeń zgodnym z wybranym sposobem dostawy. 

Dostarczanie Produktów

 1. Halko! wysyła HalkoProdukty w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania Płatności na rachunku bankowym Halko. 
 2. Dostawa HalkoProduktów jest realizowana w czasie określonym powyżej powiększonym o czas dostawy w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. odbioru przesyłki zgodnie ze świadczeniem usługi przez wybranego dostawcę podczas składania Zamówienia;
  2. w przypadku wyboru opcji kuriera – weryfikacji przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń paczki lub HalkoProduktu sporządzenia protokołu odbioru; 
  3. w przypadku wyboru paczkomatu – weryfikacji przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu i w razie stwierdzenia uszkodzeń paczki lub HalkoProduktu zgłoszenia uwag do paczki,
  4. niezwłocznego poinformowania Halko! o stwierdzonych uszkodzeniach przesyłki.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie sporządzi protokołu odbioru / zgłoszenia uwag do paczki, Halko! nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie dostarczania HalkoProduktów w najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie odbierze HalkoProduktów i przesyłka zostanie zwrócona do Halko!, ponowna wysyłka HalkoProduktów możliwa jest wyłącznie o ponownym uiszczeniu Płatności za przesyłkę.
 6. Jeżeli Użytkownik nie uiści Płatności za ponowną przesyłkę, Zamówienie jest anulowane, a Płatność za HalkoProdukty pomniejszona o koszt dostawy jest zwracana Użytkownikowi w ciągu 14 dni na rachunek bankowy, z którego Płatność została dokonana.   
 7. Anulowanie Zamówienia stanowi jednocześnie odstąpienie od umowy sprzedaży przez Halko! z winy Użytkownika. 

Zwrot HalkoProduktów

 1. Konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonanej na odległość w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki bez podawania przyczyny.
 2. Zwrot HalkoProduktów jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy nie były one używane oraz nie noszą żadnych śladów uszkodzeń. 
 3. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Użytkownik jest obowiązany poinformować Halko! na adres e-mail: kontakt@halkotuglina.com o odstąpieniu od umowy sprzedaży dokonanej na odległość oraz nadać przesyłkę zwrotną zawierającą HalkoProdukt na adres wysyłki:
  1. Paczkomatem do paczkomatu Inpost w Pruszkowie ul. Bohaterów Warszawy 6, oznaczenie paczkomatu: PRU06A, z podaniem numeru telefonu: 506963180 oraz adresu e-mail: kontakt@halkotuglina.com.
 4. Koszty zwrotu ponosi Użytkownik.
 5. Dokonanie zwrotu jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży przez Użytkownika.

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym działania Serwisu oraz Usług.  
 2. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na adres e-mail kontakt@halkotuglina.com.
 3. Halko! rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail do udzielenia. odpowiedzi oraz szczegółowy opis sprawy.
 5. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji będzie wymagane pozyskanie dodatkowych informacji od Użytkownika, czas jej rozpatrzenia zostanie odpowiednio wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedź.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą e-mail na podany w reklamacji adres poczty elektronicznej. 

Rękojmia i odpowiedzialność za wady HalkoProduktu

 1. Halko ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną HalkoProduktu (rękojmia) na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 2. Halko zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi HalkoProdukt bez wad. 
 3. Skorzystanie z rękojmi może zostać dokonane przez Użytkownika w sposób określony w niniejszym Regulaminie dla reklamacji wraz z odesłaniem HalkoProduktu.
 4. W przypadku uzasadnionego skorzystania z rękojmi Halko ponosi koszty wysyłki HalkoProduktu w wysokości wysyłki paczkomatem Inpost, tj. w kwocie do 14 zł brutto.
 5. Rękojmia przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawa, tj. gdy HalkoProdukt posiadał wadę w momencie jego wysyłki. 
 6. Halko odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia HalkoProduktu Użytkownikowi. Roszczenie o wymianę HalkoProduktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Fotografie HalkoProduktów zawarte w Serwisie są fotografiami każdego HalkoProduktu oferowanego do nabycia osobno. Ponieważ HalkoProdukty są rękodziełem, ich kształt lub barwa mogą delikatnie różnić się w obszarze powierzchni HalkoProduktu i nie jest to jego wadą. 
 8. W przypadku, gdy HalkoProdukt posiada wadę uzasadniająca skorzystanie z rękojmi, wadliwy Produkt jest wymieniany na nowy lub Użytkownikowi zwracana jest kwota Płatności. 
 9. Użytkownik może wybrać, czy oczekuje zwrotu Płatności, czy wymiany HalkoProduktu na nowy, wolny od wad. W przypadku wyboru wymiany, wymiana jest realizowana na warunkach wspólnie uzgodnionych przez Strony. Z uwagi na fakt, że HalkoProdukty są rękodziełem, nie jest możliwe określenie jednolitego czasu realizacji wymiany. Jeżeli wymiana nie jest możliwa lub czas lub sposób jej realizacji nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika, następuje zwrot Płatności.
 10. Zwrot Płatności jest dokonywany w ciągu 14 dni na rachunek bankowy, z którego Płatność została dokonana. 

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem.
 2. Niedozwolone jest dostarczanie za pomocą Serwisu treści bezprawnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników lub Halko.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, jak i sam Serwis są objęte prawami własności intelektualnej Halko lub jej kontrahentów. Jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub w inny sposób naruszanie praw własności intelektualnej do Serwisu lub jakiejkolwiek jego części jest zakazane.
 4. W celu świadczenia Usług Halko przetwarza dane osobowe Użytkowników. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod linkiem: www.halkotuglina.com/polityka-prywatnosci
 5. W celu poprawnego działania Serwisu stosowane są pliki Cookies. Szczegóły dotyczące stosowanych plików Cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie pod linkiem: www.halkotuglina.com/polityka-cookies
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa Halko zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika bezterminowo i bez uprzedniego poinformowania. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wszelkie regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do Konsumentów wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.
 9. Usługi objęte niniejszym Regulaminem są świadczone zgodnie z obowiązującym prawem polskim. 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sporu pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwienia sprawy.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
 3. Halko może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy Serwisu są informowani o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. 
 4. Użytkownicy Konta są indywidualnie informowani o zmianie Regulaminu w terminie 14 dni przed wejściem zmian w życie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje Regulaminu w nowej treści, ma prawo odstąpienia od Umowy w zakresie korzystania z Usługi Konta w terminie 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie. O odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien w ww. terminie poinformować Halko! drogą e-mail poprzez Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub na adres kontakt@halkotuglina.com. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy Halko! niezwłocznie usuwa Konto, kończąc tym samym świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2022
Shopping Cart